Prezentarea comunei

DATE GENERALE

       Comuna Lăcusteni este una din comunele mici ale judeţului Vâlcea cu o suprafaţă a teritoriului comunei Lăcusteni de 3.115,18 ha, conform date bilanţ teritorial, având un număr de 1.277 locuitori şi 795 gospodării . În prezent comuna Lăcusteni este formată din cinci sate: Lăcustenii de Jos, Lăcusteni, Contea, Găneşti, Lăcustenii de Sus.
Repartizarea gospodăriilor pe sate este următoarea: Lăcustenii de Jos – 145 gospodării, Lăcusteni – 141 gospodării, Contea – 177 gospodării, Găneşti – 166 gospodării, Lăcustenii de Sus – 166 gospodării.
Repartizarea populaţiei pe sate este următoarea: Lăcustenii de Jos – 247 locuitori, Lăcusteni – 219 locuitori, Contea – 291 locuitori, Găneşti – 256 locuitori, Lăcustenii de Sus – 264 locuitori.
Activitatea de bază a locuitorilor este agricultura.
Comuna a fost înainte de 1989 localitate cooperativizată, fiind parte componentă a comunei Zătreni.
Din aprilie 2004, după reînfiinţare și până în prezent s-au făcut eforturi mari pentru recondiţionarea clădirii primăriei, reînființarea bibliotecii locale, a postului de poliţie, a dispensarului  medical uman şi din anul 2017 a unei farmacii.

AŞEZARE GEOGRAFICĂ ŞI RELIEF

       Judeţul Vâlcea se află în partea central – sudică a României, în bazinul mijlociu al râului Olt, la sud de Carpaţii Meridionali. Este străbătut de paralela 45 grade latitudine nordică şi de meridianul 24 grade longitudine estică.
Comuna Lăcusteni este amplasata în zona de sud a judeţului Vâlcea  şi se învecinează la nord cu comuna Zătreni, la nord est cu comuna Tetoiu, la sud cu oraşul Bălceşti, la sud vest cu comuna Ghioroiu.
Zona are un caracter puternic rural, pe o rază de 15 km nefiind nici un centru urban. Centrul polarizator al zonei este oraşul Bălceşti aflat la o distanta de aproximativ 15 km de comună.
Caracteristicile reliefului: şes şi dealuri.
Vegetaţie: teren agricol şi păduri de stejar şi salcâm, precum şi alte foioase.

Suprafaţă

          Comuna Lăcusteni are un teritoriu administrativ de 3.115,18 ha din care 330,23 ha intravilan şi 2.784,95 ha extravilan.

 

TERITORIU ADMINISTRATIV AL   UNITĂŢII   DE BAZĂ

CATEGORII DE FOLOSINŢĂ

AGRICOL

NEAGRICOL

TOTAL

ARABIL

PAŞUNI FAN.

VII

LIVEZI

PĂDURI

APE

DRUM

CURŢI CONSTR

NEPROD.

EXTRAVILAN

1.059,12

376,92

10

59,88

1.216,07

8,76

10,76

0

12,37

2.784,95

INTRAVILAN

238,79

4,92

12

0,67

0

0

8,10

61,55

0

330,23

TOTAL

1.297,91

396,81

39,36

60,55

1.216,07

8,76

18,86

61,55

12,37

3.115,18

% DIN TOTAL

57,61%

42,39%

100%

Raport terenuri – după categoria de folosinţă

GRUPA CATEGORIA

SUPRAFAŢA (ha)

TOTAL (ha)

AGRICOL

ARABIL

1.297,91

1.849,19

PĂŞUNI

381,84

FÂNEŢE

14,97

VII

39,36

LIVEZI

60,55

NEAGRICOL

PĂDURI

1.216,07

1.265,99

APE

8,76

CĂI COMUNICAŢIE

18,86

CURŢI CONSTRUCŢII

64,49

NEPRODUCTIV

12,37

TOTAL

3.115,18

Vecinătăţi
Comuna Lăcusteni se învecinează la nord cu comuna Zătreni, la nord est cu comuna Tetoiu, la sud cu oraşul Bălceşti, la sud vest cu comuna Ghioroiu.

Forme de relief

                     Caracteristicile reliefului: şes şi dealuri.
o Vegetaţie: teren agricol şi păduri de stejar şi salcâm, precum şi alte foioase.
o Reţeaua hidrografică: pe teritoriul comunei terenurile aflate permanent sub apa sunt cele acoperite de râul Olteţ şi pârâul Peşteniţa.

REŢEA HIDROGRAFICĂ

       Reţeaua hidrografică: pe teritoriul comunei terenurile aflate permanent sub apa sunt cele acoperite de râul Olteţ şi pârâul Peşteniţa.
Cercetările geologice şi hidrogeologice efectuate până acum atestă că localitatea Lăcusteni dispune de pânze de ape subterane. Cele mai bogate pânze de ape libere se găsesc în şesurile aluvionare alcătuite din pietrişuri şi nisipuri de a lungul  râului Olteţ şi a pârâului Peşteniţa.
Cursuri si oglinzi de apa: pe teritoriul comunei terenurile aflate permanent sub apă sunt cele acoperite de râul Olteţ şi pârâul Peşteniţa. Mai există şi alte pâraie cu debite instabile care pot fi încadrate în categoria torentelor, scurgerea dominantă pe aceste pâraie este cea de primăvară, fapt determinat de topirea zăpezilor şi de ploile abundente din mai – iunie. Toamna pe aceste pâraie se produc cele mai mici volume de scurgeri.
Caracteristicile fizico-chimice, calitatea pâraielor este în funcţie de factorii naturali şi de cei antropogeni.

SURSE DE APĂ POTABILĂ

       Comuna Lăcusteni dispune de reţea de alimentare care acoperă cele 5 sate ale comunei.
Mare parte a locuitorilor încă se alimentează cu apa din fântâni. Debitul acestora este influenţat de precipitaţii. În perioadele secetoase acestea seaca si populaţia se confrunta cu mari dificultăţi în aprovizionarea cu apa potabila.
Apa  subterană captată din fântâni individuale este  amplasată la :
–        până la 200 m de locuinţă  pentru 80% din populaţie;
–        între 200 – 500 m de locuinţă   pentru 20% din populaţie.
Canalizare menajeră
Comuna Lăcusteni are reţea de canalizare care acoperă toate cele 5 sate ale comunei.

DRUMURI 

        Comuna Lăcusteni este străbătută de următoarele drumuri publice  clasate, ce servesc în intravilan şi ca străzi şi anume:
–  DN 67 B – Târgu Jiu – Dragăşani – Piteşti străbate comuna Lăcusteni de la  nord spre est şi o leagă de comunele limitrofe Zătreni şi Tetoiu. Este modernizat si are ca îmbrăcăminte beton aflat într-o stare  buna;
–  DJ 643 – Balş – Bălceşti – Lăcusteni aflat în sudul comunei îi asigura legătura acesteia cu oraşul Bălceşti şi are covor asfaltic;
–  DC 73 – Găneşti se afla în nord-estul comunei şi face legătura satelor Găneşti şi Lăcustenii de Sus, din DJ 643 în DN 67 B, este asfaltat.

– DC 60 – Lăcustenii de Jos se află în sud-estul comunei şi face legătura satelor Lăcustenii de Jos (cătunele Mazili şi Risipiţi) şi Lăcusteni cu DJ 643;

– DC 60 A – Contea face legătura satelor Contea (cătunul Bălşoi) şi Găneşti cu DJ 643.
Mai există si o serie de drumuri secundare (uliţe săteşti) care deservesc unele sate şi cătune, cât şi un număr de drumuri vicinale ce deservesc grupuri de proprietăţi.
Circulaţia  actuală şi de perspectivă este asigurată de către actualele drumuri din punct de vedere al densităţii dar nu şi al stării tehnice în totalitate.
Exista curse regulate pe următoarele trasee :
–        Zătreni – Lăcusteni – Bălceşti  ;
–        Râmnicu-Vâlcea – Lăcusteni – Bălceşti;
–        Zătreni – Lăcusteni –Drăgăşani.

ÎNVĂŢĂMÂNT

       În comuna Lăcusteni funcţionează 2 şcoli cu 11 săli de clasa (învăţământ  primar şi gimnazial) şi 2 grădiniţe cu 2 săli de clasă.

CULTURĂ

       Comuna Lăcusteni are o bibliotecă comunală cu 5300 cărţi precum şi o bibliotecă şcolară.
În cadrul programului „Biblionet”, biblioteca a fost dotată cu 3 computere cu acces la internet şi echipament suplimentar (imprimantă, scanner, videoproiector, căşti web cu microfon, router wireless).

SĂNĂTATE

         În comună funcţionează un dispensar uman, serviciile medicale fiind asigurate de doi medici de familie şi 2 asistente medicale, precum şi o asistentă comunitară.

INSTITUŢII

 Nr. crt.

Denumirea societăţii/ instituţiei/ unităţii teritorial-administrative

Localitatea/Unitatea administrativ teritorială

1
PRIMĂRIA COMUNEI LĂCUSTENI

Găneşti / LĂCUSTENI

2
BIBLIOTECA COMUNALA LĂCUSTENI

Găneşti / LĂCUSTENI

3
SCOALA CU CLS I-VIII LĂCUSTENI

Contea / LĂCUSTENI

4
ŞCOALA CU CLS I-IV GĂNEŞTI

Găneşti / LĂCUSTENI

5
GRĂDINIŢA LĂCUSTENI

Lăcusteni /LĂCUSTENI

6
GRĂDINIŢA GĂNEŞTI

Găneşti / LĂCUSTENI

7
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL

Găneşti / LĂCUSTENI

MONUMENTE ŞI ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ

       – Biserica din satul Gănești cu hramul Sf. NICOLAE ctitorită de culcerul Ion Gănescu la 1812 care este monument istoric inscripţionat categoria B (interes public);
– Biserica din satul Contea cu hramul SF. DUMITRU;
– Biserica din satul Lăcustenii de Jos cu hramul ADORMIREA MAICII DOMNULUI, construită în anul 1912 de Barbu Otetelişanu .