Transparenţă Decizională

ACCESUL LA INFORMAŢIE

De ce ai nevoie de acest drept? 
PENTRU CĂ:
– Plăteşti taxe şi impozite statului;
– Eşti responsabil şi vrei să ştii cum este gestionat banul public;
– Cei pe care i-ai ales trebuie să îţi respecte promisiunile;
– Funcţionarii din instituţiile publice sunt în slujba ta şi nu invers;
– Administraţia Publică este din ce în ce mai transparentă pur şi simplu este DREPTUL TAU!
CARE SUNT REGLEMENTARILE de bază privind liberul acces la informaţiile de interes public:
– Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: “Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei şi a expresiei; acest drept include libertatea de a susţine opinii fără nici o interferenţă şi de a căuta, primi şi răspândi informaţii şi idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere”.
– Constituţia României, articolul 31: “Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit… Autorităţile publice, potrivit competenţelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes personal”.
– Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
– Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001.
DE CE ESTE IMPORTANTĂ pentru România Legea privind liberul acces la informaţiile de interes public?
 PENTRU CĂ:
– Este un pas major în consolidarea democraţiei şi în reforma administraţiei publice;
– Instituţionalizează TRANSPARENŢA în relaţiile dintre cetăţean şi autorităţile şi instituţiile publice;
– Se va produce o schimbare de mentalitate în relaţia dintre cetăţean şi funcţionarii publici;
– Accesul la informaţiile publice va reprezenta regula, iar limitarea accesului, excepţia.
Ce este INFORMAŢIA DE INTERES PUBLIC?
– Orice informaţie produsă sau gestionată de instituţiile sau autorităţile publice.
INFORMAŢIILE CLASIFICATE sunt informaţiile de interes public?
– Da, numai că accesul la acestea este limitat prin lege.
CINE poate solicita informaţii de interes public
– Orice persoana fizică sau juridică, de cetăţenie româna sau străină.
Poţi solicita orice informaţie, fără nicio RESTRICŢIE?
– Da, dar trebuie să ştii că există informaţii de interes public la care accesul este exceptat.
Care sunt acele informaţii care sunt EXCEPTATE de la accesul liber?
– Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate;
– Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum si cele ce privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate;
– Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale;
– Informaţiile cu privire la datele personale, dacă accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
– Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea sau un interes legitim al unei persoane;
– Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
– Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.
CE sunt informaţiile furnizate din OFICIU?
– Informaţiile din oficiu sunt acele informaţii pe care instituţiile şi autorităţile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens.
UNDE sunt disponibile informaţiile din oficiu?
– Informaţiile din oficiu sunt disponibile în Punctele de informare – documentare ale instituţiilor şi autorităţilor publice, în Monitorul Oficial sau în mijloacele de informare în masă, precum şi în publicaţiile proprii sau în pagina de internet.
CARE sunt categoriile de informaţii ce se furnizează din oficiu?
– Actele normative în baza cărora autorităţile sau instituţiile respective funcţionează şi sunt organizate;
– Modul în care sunt organizate instituţiile sau autorităţile publice, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare şi programul de audiente;
– Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
– Coordonatele prin care poate fi contactată instituţia sau autoritatea publică: denumirea instituţiei, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de internet;
– Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil al instituţiilor publice, programele si strategiile adoptate de fiecare instituţie şi autoritate în parte;
Lista cu documentele considerate de interes public;
– Lista cu categoriile de documente produse si/sau gestionate de instituţiile si autorităţile respective;
– Modurile în care pot fi contestate şi atacate deciziile autorităţilor şi instituţiilor publice în cazul în care o persoana se consideră vătămată în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de a avea acces la informaţiile de interes public.
CE sunt informaţiile furnizate la cerere?
– Orice informaţie pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări.
CUM poţi obţine o informaţie furnizată la cerere?
– VERBAL, adresându-te la sediul primăriei persoanelor responsabile de informare publica. În cazul în care este disponibila, informaţia solicitata va fi furnizata pe loc. Daca nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat să depui o solicitare în scris.
– ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate si vei primi o recipisa conţinând data şi numărul de înregistrare a cererii. Modelul de cerere se află afişat pe pagina de internet sau se poate solicita la sediul primăriei.
Poţi primi răspunsul si prin E-mail?
– Poţi solicita şi primi răspunsul şi pe suport electronic (e-mail).
Care sunt COSTURILE accesului la informaţie?
Accesul la informaţiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plăteşti pentru serviciile de căutare si identificare a informaţiei solicitate, dar, în cazul în care soliciţi copii de pe documente oficiale, trebuie să suporţi contravaloarea serviciilor de copiere.
După CÂT TIMP vei primi răspunsul la solicitarea ta?
– Autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia de a-ţi răspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii;
– În cazul în care durata necesara pentru identificarea informaţiei solicitate depăşeşte acest termen, vei primi răspunsul în cel mult 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii şi vei fi înştiinţat despre acest fapt în cel mult 10 zile;
– Daca informaţia pe care o soliciţi este considerată a fi o informaţie exceptată de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrătoare vei fi înştiinţat în scris despre acest fapt.
În cazul în care consideri ca ţi-a fost încălcat dreptul de liber acces la informaţie, poţi depune o RECLAMAŢIE?
– Da, dar trebuie să o faci în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituţiei;
– Reclamaţia trebuie adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei căreia i-ai adresat solicitarea iar acesta este obligat ca, în urma unei anchete administrative, sa îţi dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii;
– Daca reclamaţia ta este întemeiată, răspunsul va conţine informaţiile de interes public solicitate iniţial şi va menţiona sancţiunile disciplinare aplicate funcţionarului vinovat.
Poţi să te adresezi JUSTIŢIEI dacă ţi-a fost lezat dreptul de liber acces la informaţie?
– Da, poţi să o faci direct după aşteptarea răspunsului la solicitarea iniţială sau după răspunsul la reclamaţia administrativă;
– Plângerea trebuie depusă la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărui rază teritoriala domiciliezi sau în a cărui raza teritoriala se afla sediul instituţiei sau autorităţii publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea iniţială;
– Instanţa poate obliga autoritatea sau instituţia publică să îţi furnizeze informaţiile de interes public solicitate şi sa îţi plătească daune morale şi/sau patrimoniale;
– Daca eşti nemulţumit de hotărârea instanţei, aceasta poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de Apel rămâne definitiva si irevocabila;
– Atât acţiunea depusă la prima instanţă, cât şi recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.  

 RAPOARTE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

LEGEA nr. 52 / 2003 privind transparenta decizionala in administratia public
ART. 12 – (1) Autoritatile publice prevazute la art. 4 sunt obligate sa intocmeasca si sa faca public un raport anual privind transparenta decizionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) numărul total al recomandărilor primite;
b) numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative şi în conţinutul deciziilor luate;
c) numărul participanţilor la şedintele publice;
d) numărul dezbaterilor publice organizate pe marginea proiectelor de acte normative;
e) situaţia cazurilor în care autoritatea publică a fost actionată în justiţie pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi;
f) evaluarea proprie a parteneriatului cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora;
g) numărul şedinţelor care nu au fost publice şi motivaţia restrictionării accesului.
(2) Raportul anual privind transparenţa decizională va fi făcut public în site-ul propriu, prin afişare la sediul propriu într-un spaţiu accesibil publicului sau prin prezentare în şedinţa publică.

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 544/2001 este Mitroi Octavian-Daniel, consilier achiziţii publice.

Persoana responsabilă cu aplicarea Legii 52/2003 este Brănescu Adrian, secretar general UAT Lăcusteni

Lista documente de interes public

Cerere tip Liber acces la informatii

Cerere reclamatie administrativa raspuns negativ

Cerere reclamatie administrativa fara raspuns

Dispozitia 125 2021 Responsabil L 544 si L52

Dispozitia 126 2021 responsabil Monitorul Oficial local

Codul etic Primaria Lacusteni

RAPOARTE EVALUĂRI

Raport evaluare Legea 52 2023

Raport evaluare Legea 52 2022

Raport evaluare Legea 52 2021

Raport evaluare Legea 52 2020

Raport evaluare Legea 52 2019

Raport evaluare Legea 52 2018

Raport evaluare Legea 52 2017

Raport evaluare Legea 52 2016

Raport evaluare Legea 52 2015

Raport evaluare Legea 52 2014

Raport evaluare Legea 52 2013

Raport evaluare Legea 52 2012

 

Raport evaluare legea 544 2023

Raport evaluare Legea 544 2022

Raport evaluare Legea 544 2021

Raport evaluare Legea 544 2020

Raport evaluare legea 544 2019

Raport evaluare Legea 544 2018

Raport evaluare Legea 544 2017

Raport evaluare Legea 544 2016

Raport evaluare Legea 544 2015

Raport evaluare Legea 544 2014

Raport evaluare Legea 544 2013

Raport evaluare Legea 544 2012

 

 

Reclamatie administrativa depasire termen legal

Reclamatie administrativa raspuns negativ